Lumbini College
2019
A.G.D.Vithakshana
0
A.S.Eranga
0
D.K.Nilupul
0
H.H.S.Madumal
0
I.Z.Packeer
0
K.C.Rajapakshe
0
K.G.V.O.Grero
0
K.H.S.Nirmana
0
K.W.G.Lakshitha
0
M.Ashkar
0
M.I.Careem
0
M.S.Fazal
0
P.G.O.L.Amarasinghe
0
R.Ranjith Kumar
0
S.D.Chamupatti
0
S.K.G.M.Saranga
0
S.P.Buljans
0
S.Vimukthi
0
T.A.D.N.Oshan
0
W.A.D.T.Udayanga
0
W.D.Shalinda
0
W.K.Gagara Sampath
0
W.M.S.Randula
0
.

DS SENANAYAKA COLLEGE VS LUMBINI COLLEGE

Division B
Full Time
38
D.S.Senanayake College
FT
10
Lumbini College

ANANDA COLLEGE V LUMBINI COLLEGE

Division B
Full Time
5
Ananda College
FT
20
Lumbini College

RICHMOND COLLEGE VS LUMBINI COLLEGE

Division B
Full Time
14
Richmond College
FT
22
Lumbini College

LUMBINI COLLEGE VS SUMANGALA COLLEGE

Division B
Full Time
14
Lumbini College
FT
19
Sri Sumangala College

LUMBINI COLLEGE VS ST. BENADICTS COLLEGE

Division B
Full Time
58
Lumbini College
FT
5
St. Benedict’s College

VIDYARTHA COLLEGE VS LUMBINI COLLEGE

Plate Championship
Full Time
57
Vidyartha College
FT
20
Lumbini College

SCIENCE COLLEGE VS LUMBINI COLLEGE

Plate Championship
Full Time
65
Science College Mt. Lavinia
FT
10
Lumbini College

ST. ANTHONY’S COLLEGE VS LUMBINI COLLEGE

Plate Championship
Full Time
61
St.Anthony's College
FT
5
Lumbini College

S. THOMAS’ COLLEGE VS LUMBINI COLLEGE

Plate Championship
Full Time
40
S. Thomas’ College
FT
10
Lumbini College

LUMBINI COLLEGE V PRINCE OF WALES COLLEGE 

Division B
Full Time
88
Lumbini College
FT
24
Prince of Wales

MALIYADEVA COLLEGE V LUMBINI COLLEGE

Division B
Full Time
27
Maliyadeva College
FT
9
Lumbini College

LUMBINI COLLEGE V THURSTAN COLLEGE

Division B
Full Time
25
Lumbini College
FT
12
Thurstan College

MAHANAMA COLLEGE V LUMBINI COLLEGE

Division B
Full Time
24
Mahanama College
FT
38
Lumbini College

LUMBINI COLLEGE V RICHMOND COLLEGE

Division B - IIB
Full Time
62
Lumbini College
FT
0
Richmond College